Política de privacitat

1-QUI ÉS EL RESPONSABLE DE TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El Responsable del tractament de les seves dades personals i el titular de la pàgina web https://puigbaldrich.com és PUIG & BALDRICH, S.L. (en endavant la Clínica), amb domicili situat en C/ Major, 283 , 08759 – Vallirana, Barcelona amb CIF B63392609.

Whatsapp: +34 936 535 003
Email: gerencia@puigbaldrich.com
DPO: privacidad@puigbaldrich.com

2- AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A PUIG & BALDRICH, S.L. tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de respondre a la sol·licitud d’informació que ens faci arribar, facilitar-li informació sobre els nostres serveis i tractaments, gestionar les cites que ens sol·liciti, així com els tractaments que contracti, gestionant-los interna i externament. També podrà ser necessari tractar les seves dades per a donar compliment a les obligacions legals que es derivin d’aquestes activitats.

Igualment, les dades recollides durant la seva navegació es tracten amb l’objectiu de proporcionar accés als continguts en línia de la web, així com atendre les sol·licituds dels usuaris de la web, portar un registre d’estadístic de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc.) a efectes estadístics o aplicar mesures encaminades a millorar la seguretat de la web.

En cas d’emplenar algun dels formularis serà necessari facilitar determinades dades personals, els quals es tractaran per a la finalitat per a la qual se sol·liciten.

3- QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal per al tractament de les seves dades personals és el seu consentiment exprés en facilitar-nos-els per a sol·licitar informació, demanar una cita, o bé l’execució del contracte que es genera quan ens sol·licita qualsevol dels nostres serveis o tractaments. La legitimació per al tractament de les dades personals dels nostres proveïdors es fonamenta en la relació contractual que es genera quan contractem amb ells. La legitimació per al tractament de les dades dels nostres treballadors es fonamenta en la relació laboral que ens uneix.

Currículums
L’informem que d’acord amb el que s’estableix en la normativa de protecció de dades personals en cas que enviï per qualsevol mitjà el seu CV a PUIG & BALDRICH, S.L., aquest s’emmagatzemarà i tractarà amb la finalitat de participar en els processos de selecció que dugui a terme la Clínica. La base que legitima el nostre tractament és el seu consentiment expressat en enviar-nos voluntàriament el seu CV.
Igualment, l’informem que les seves dades personals s’eliminaran, i no conservarem cap còpia, en cas que el seu perfil no encaix amb cap de les posicions ofertes per la Clínica. En cas que el seu perfil pugui ser potencialment per a la Clínica es conservarà el seu CV durant un termini màxim d’un any per a futurs processos de selecció. Passat aquest termini sense que sigui convocat per a cap procés seran esborrats i no ens quedarem còpia ni conservarem cap de les seves dades personals.

4- ¿ QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les dades personals que ens proporcioni es conservaran durant el temps necessari per a gestionar la informació que ens sol·liciti, així com per a gestionar els tractaments que realitzem o per a donar compliment de qualsevol contracte que es generi entre PUIG & BALDRICH, S.L., i tercers.
Una vegada les dades hagin complert les necessitats per als quals van ser recollits els esborrarem definitivament. No obstant això, conservarem les seves dades més temps en cas que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Igualment, podrà ser necessari conservar-los durant el temps necessari per a la prescripció de les responsabilitats legals que es generin.

5- A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Dins de la nostra organització les seves Dades personals seran tractats pel personal degudament autoritzat, i, si fos necessari o pràctic per a complir amb les finalitats indicades anteriorment, podran ser tractats, en determinats casos, per tercers.

Les categories de destinataris als qui poden comunicar-se les seves Dades personals són els següents:

 • a. tercers considerats encarregats del tractament, com a proveïdors informàtics, consultors i assessors o uns altres.
 • b. entitats i Autoritats, incloent, exclusivament amb la finalitat de complir amb les obligacions jurídiques i reglamentàries, així com els requeriments de les autoritats policials al seu requeriment.
 • c. altres proveïdors als quals, en el seu cas, puguin cedir-se les seves dades personals, com l’empresa de seguretat que gestiona les nostres càmeres de videovigilància, en cas que visiti les nostres Clíniques, o altres necessàries per al nostre normal funcionament com a institucions financeres, asseguradores, proveïdors de serveis de logística/transport, entre altres.
En qualsevol cas, tots ells hauran signat, amb caràcter previ, el corresponent compromís de confidencialitat conforme a la vigent normativa de protecció de dades personals.

6- QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES ?

Si desitja exercir els drets que la normativa de protecció de dades li atorga, si us plau, enviï’ns un e mail a la següent adreça privacidad@puigbaldrich.com posant en l’assumpte el dret que vol exercitar i adjuntant còpia del seu document nacional d’identitat o passaport o bé enviant el mateix contingut per correu postal a en C/ Major, 283 , 08759 – Vallirana, Barcelona. Els Drets que la normativa vigent reconeix i que, si escau, pot exercir són: Dret d’Accés a les dades: Té dret al fet que el Responsable del tractament li comuniqui si s’estan tractant o no les seves dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant-li la següent informació:

 • Les finalitats del tractament.
 • Les categories de dades de què es tracti.
 • El termini o criteris de conservació de les dades.

Dret de rectificació de les dades: Tindrà dret al fet que el Responsable del tractament rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incomplets mitjançant una declaració rectificativa addicional. Dret de Supressió de les dades:L’interessat tindrà dret al fet que el Responsable del tractament suprimeixi les seves dades, quan:

 • El tractament sigui il·lícit.
 • L’interessat hagi retirat el seu consentiment
 • Ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats per als quals van ser recollits o tractats.
 • L’interessat hagi exercit el dret d’oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.
 • Les dades hagin de suprimir-se per a complir una obligació jurídica del Responsable de tractament.

L’interessat no tindrà dret al fet que el Responsable de tractament suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:

 • Per a exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació.
 • Per a complir una obligació jurídica del Responsable de tractament.
 • Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 • Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a finalitats de recerca històrica, estadística o científica.

Dret de Portabilitat de les dades: Té dret al fet que el Responsable de tractament transmeti les seves dades a un altre Responsable del tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d’ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats i es basi en:

 • El consentiment de l’interessat per a finalitats específiques.
 • L’execució d’un contracte o precontracte amb l’interessat.

El dret a la portabilitat de dades no s’aplicarà quan:

 • Sigui tècnicament impossible la transmissió.
 • Pugui afectar negativament els drets i llibertats de tercers.
 • El tractament tingui una missió d’interès públic fonamentat en la legislació vigent.

Dret de Limitació del tractament: L’interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable de tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es basi en:

 • Màrqueting directe.
 • Elaboració de perfils.
 • Interès legítim del Responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de l’interessat, especialment si és un nen.
 • Recerca històrica, estadística o científica, tret que el tractament sigui necessari per motius d’interès públic.

Encara que l’interessat s’oposi al tractament de les seves dades, el Responsable podrà continuar tractant-los sempre que l’interès legítim del Responsable imperi sobre els interessos o els drets i llibertats de l’interessat en un procediment judicial que el justifiqui.
El Responsable haurà d’informar l’interessat del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, en el moment de la primera comunicació. Dret d’oposició: És el dret al fet que no es dugui a terme el tractament d’aquests o se cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d’un motiu legítim i fundat, referit a la seva concreta situació personal, que ho justifiqui, i sempre que una Llei no disposi el contrari.
Dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils: L’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils la finalitat dels quals sigui adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:

 • Rendiment professional.
 • Situació econòmica.
 • Salud.
 • Preferències o interessos personals.
 • Fiabilitat.
 • Comportament.
 • Ubicació o moviments de la persona.

Quan l’elaboració de perfils es basi únicament en un tractament automatitzat:

 • L’interessat tindrà dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que l’afectin significativament.
 • L’interessat tindrà dret a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant:
 • El consentiment explícit de l’interessat.
 • Un contracte entre el Responsable i l’interessat.

No s’aplicarà al dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència de la mateixa estigui autoritzada mitjançant:

 • El consentiment explícit de l’interessat.
 • Un contracte entre el Responsable i l’interessat.
 • Un tractament fonamentat en la legislació vigent.

7-RECLAMACIÓ DAVANT L’AUTORITAT DE CONTROL:

En cas que consideri que PUIG & BALDRICH, S.L. ha vulnerat algun dels seus drets protegits per la normativa de protecció de dades personals o que aquesta ha violat qualsevol obligació en matèria de protecció de les Dades Personals, té el dret de presentar reclamació a l’autoritat de control competent que a Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades situada al Carrer Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.
Tel. 901 100 099 – 912 663 517

Igualment pot presentar una reclamació electrònica a través de la seu electrònica que està disponible en la seva pàgina web https://www.aepd.es/

8-CONTACTE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

PUIG & BALDRICH, S.L. disposa d’un Delegat de Protecció de Dades que exercirà les següents funcions:

• Informar y asesorar a PUIG & BALDRICH, S.L. sobre las obligaciones que debe efectuar para cumplir con la normativa de protección de datos.
• Supervisar que els proveïdors de PUIG & BALDRICH, S.L. compleixin amb l’exigit en els contractes d’encarregat de tractament i en definitiva amb la normativa de protecció de dades personals.
• Supervisar l’aplicació a PUIG & BALDRICH, S.L. de la normativa de protecció de dades.
• Vetllar per la correcta conservació de la documentació relacionada amb la protecció de dades personals.
• Supervisar la documentació, notificació i comunicació de les violacions de dades personals.
• Exercir de punt de contacte amb l’autoritat de control de cada país en les quals tingui presència PUIG & BALDRICH, S.L. sobre qüestions relacionades amb el tractament.
• Supervisar la resposta a les sol·licituds de l’autoritat de control, així com cooperar amb ella quan així se li requereixi.
• Oferir informació o assessorament als interessats, en matèria de protecció de dades.

Pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades (Data Protection Officer) a través del correu: privacidad@puigbaldrich.com

9-LEGISLACIÓ

La present política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Igualment es regeix per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Igualment, la nostra pàgina web es regeix per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

10-ACTUALITZACIÓ

Aquesta Política de privacitat s’ha actualitzat per última vegada al juliol del 2020 però podrà actualitzar-se en qualsevol moment. Li recomanem que la consulti cada vegada que accedeixi a la nostra pàgina per si ha sofert alteracions.

Llamar

Clínicas

Pedir cita

dental quality
financiacio

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Formulario Lateral-CAT
close slider

  Demana cita amb nosaltres

  Clínica:

  Tractament:

  Quan vols la teva visita?

  Pin It on Pinterest